ارسال پیام صوتی در اینستاگرام

همیشه گام گذاشتن در مسیری تازه دشوار است و آدمی را با چالش هایی روبه رو می کند که هیچ گاه در زندگی خود تجربه نکرده است. حال اگر این مسیر کاری باشد می تواند آنچه در گذاشته ساخته اید را نابود کند یا بر آن بیافزاید و همه اینها به دانش شما هنگام ورود به آن کسب و کار بستگی دارد. اما برخی شرکت گویا بیمی از تجربه چیزهای جدید ندارند و به میدان های گوناگون وارد می شوند مثلا اینستاگرام که این روز ها یکه تاز شبکه های اجتماعی در ایران است هر روز ویژگی نویی را برای…