چگونه شک به همسر را از بین ببریم؟

زندگی مان را با عشق شروع کردیم گویی یک روح بودیم در دو بدن اما کمی که گذشت زنجیره ی عشق مان از هم گسست گویی هزاران فرسخ از هم دور شده بودم اما من هنوز او را دوست داشتم.رویا هایم را با او می دیدم و بی او جسمی متحرک بودم.لحظه هایم سراسر شک و بدبینی شده نمی دانم چگونه عشق را به خانه ام باز گردانم. این ها دردل های بانویی بود که در دام شک و بدبینی گرفتار شده و هر روز جان دادن عشقی را می بیند که برای ساختن اش جوانی اش را از بین…